กองทุนรวม

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ โดยกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุด

หนังสือชี้ชวน (ข้อมูลล่าสุดของกองทุนหลัก)


หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน


1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ (Price Risk)
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
4. ความเสี่ยงจากการที่ค่าบริหารกองทุนต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจำกัดความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์สิน
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้อีกต่อไป
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง

นโยบาย

กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ(Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

 

มูลค่าหน่วยลงทุน

ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.1129
เปลี่ยนแปลง
+ 0.0390
ราคาขาย
9.1221 
ราคาซื้อคืน
9.1038 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,913,698,288.88 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน
3.22%

ข้อมูลทั่วไป


วันจดทะเบียนกองทุน 07 ก.พ. 2554
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562 9.1129 บาท
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562 1,913,698,288.88 บาท
Asset Class หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถเรียกเก็บจากกองทุนได้* ไม่เกิน 1.8500
หมายเหตุ : *เฉพาะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนเก็บเข้ากองทุน)

ไม่เกิน 0.75

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

หมายเหตุ :
  • ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
  • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต