กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

กองทุนตราสารตลาดเงิน, ตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
1.98% 2.09% 2.20% 2.59% 2.38% 23/04/57 29/03/45
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.94% 1.04% 1.11% 1.25% 1.31% 23/04/57 29/03/45    
2.05% 2.15% 2.22% 2.54% 6.20% 23/04/57 15/05/40
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 1.41% 1.49% 1.56% 1.75% 3.68% 23/04/57 15/05/40    
2.54% 2.69% 2.67% 2.89% 2.48% 23/04/57 03/02/53
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 2.70% 3.01% 3.01% 3.33% 2.95% 23/04/57 03/02/53    
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
2.68% 3.06% 2.74% 2.96% 4.02% 23/04/57 15/09/42
TBMA corporate bond index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 6.97% 6.31% 4.40% 4.79% N/A 23/04/57 02/07/44    
เกณฑ์มาตรฐาน 3 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 1.90% 2.05% 2.19% 2.46% 2.74% 23/04/57 15/09/42    
3.63% 3.94% 3.38% 3.39% 3.02% 23/04/57 01/04/53
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 4.10% 4.64% 3.99% 3.89% 3.59% 23/04/57 01/04/53    
กองทุนหุ้น
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
9.40% -0.65% -0.82% 34.14% 233.94% 23/04/57 09/09/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) 9.96% -0.97% -2.11% 37.48% 222.54% 23/04/57 09/09/47    
9.49% -0.93% -1.93% 36.84% 702.91% 23/04/57 29/03/44
ดัชนี SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 8.10% -2.84% -5.35% 23.51% 381.73% 23/04/57 29/03/44    
9.52% -0.80% -1.66% 37.90% 220.60% 23/04/57 24/06/47
ดัชนี SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 8.10% -2.84% -5.35% 23.51% 122.28% 23/04/57 24/06/47    
กองทุนรวมผสม
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
2.13% 1.39% 2.28% N/A 9.63% 23/04/57 10/04/55
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 2.24% 1.59% 1.95% N/A 10.35% 23/04/57 10/04/55    
3.53% 0.97% 1.39% N/A 11.76% 23/04/57 10/04/55
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 3.48% 1.15% 0.16% N/A 12.64% 23/04/57 10/04/55    
6.00% -0.12% -0.35% N/A 16.96% 23/04/57 10/04/55
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 5.05% -0.40% -2.71% N/A 14.57% 23/04/57 10/04/55    
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
1.75% 1.82% 1.86% 2.18% 2.27% 23/04/57 14/11/46
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.43% 1.51% 1.57% 1.75% 1.81% 23/04/57 14/11/46    
9.34% -1.22% -2.55% 33.90% 253.60% 23/04/57 14/11/46
ดัชนี SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.10% -2.84% -5.35% 23.51% 143.51% 23/04/57 14/11/46    
1.21% 1.25% 0.34% 12.64% 16.02% 22/04/57 07/02/54
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond RMF) 2.75% 1.36% 1.79% 4.55% 8.15% 22/04/57 07/02/54    
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond RMF) 1.03% 5.51% 14.65% 13.07% 13.56% 22/04/57 07/02/54    
9.29% -0.85% -1.28% 31.94% 209.59% 23/04/57 02/12/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 9.96% -0.97% -2.11% 37.48% 206.41% 23/04/57 02/12/47    
3.64% -1.74% -8.18% -13.09% -4.26% 23/04/57 07/02/54
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 3.15% -2.15% -9.44% -14.83% -4.71% 23/04/57 07/02/54    
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินไทยบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 1.37% 1.68% 1.67% -7.93% 0.41% 23/04/57 07/02/54    
3.49% 3.70% 3.24% 3.39% 3.10% 23/04/57 22/09/53
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 4.10% 4.64% 3.99% 3.89% 3.59% 23/04/57 22/09/53    
2.15% 8.98% 22.75% N/A 27.03% 22/04/57 06/02/56
ดัชนี S&P500 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.88% 7.73% 20.29% N/A 24.37% 22/04/57 06/02/56    
ดัชนี S&P500 สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.18% 12.14% 35.49% N/A 35.20% 22/04/57 06/02/56    
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
9.32% -0.85% -1.31% 31.94% 221.70% 23/04/57 11/11/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) 9.96% -0.97% -2.11% 37.48% 224.78% 23/04/57 11/11/47    
6.68% -0.09% 0.16% 24.69% 153.51% 23/04/57 11/11/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) 8.57% -0.73% -1.62% 32.06% 162.68% 23/04/57 11/11/47    
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
1.88% 0.95% -0.02% -11.69% 81.45% 22/04/57 02/12/48
ดัชนีราคาทองคำในตลาด New York (สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ) 3.78% -2.45% -10.00% -14.77% 154.77% 22/04/57 02/12/48    
ดัชนีราคาทองคำในตลาดทองคำแท่งประเทศไทย (สกุลเงินบาท) 1.55% 1.55% 1.81% -7.94% 100.00% 22/04/57 02/12/48    
4.87% 8.18% 29.82% -10.13% 7.27% 22/04/57 13/05/53
ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index (สกุลดอลล่าร์สหรัฐ) 7.31% 5.02% 17.60% -12.30% 11.13% 22/04/57 13/05/53    
ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index (สกุลเงินบาท) 5.52% 9.31% 32.46% -5.16% 11.14% 22/04/57 13/05/53    
0.29% 10.15% 32.89% 36.70% 6.46% 22/04/57 09/08/50
ดัชนี MSCI World (สกุลเงินบาท) -0.21% 9.56% 32.69% 33.24% 1.30% 22/04/57 09/08/50    
ดัชนี MSCI World (สกุลเงินยูโร) -0.48% 4.22% 11.32% 30.52% 5.98% 22/04/57 09/08/50    
1.43% 0.47% 12.88% -8.36% -3.95% 22/04/57 09/08/50
ดัชนี MSCI Emerging Markets (สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ) 3.30% -3.26% -0.32% -16.35% -7.75% 22/04/57 09/08/50    
ดัชนี MSCI Emerging Markets (สกุลเงินบาท) 1.57% 0.70% 12.27% -9.54% -12.05% 22/04/57 09/08/50    
-7.75% -9.51% -5.51% -32.66% -66.98% 23/04/57 28/09/50
ดัชนี FTSE/Xinhua China A50 (สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง) -3.21% -9.41% -14.65% -28.53% -61.68% 23/04/57 28/09/50    
ดัชนี FTSE/Xinhua China A50 (สกุลเงินบาท) -4.92% -5.88% -4.06% -22.60% -63.78% 23/04/57 28/09/50    
1.43% 1.59% 1.07% 15.78% 26.73% 22/04/57 14/07/53
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond Fund) 2.75% 1.36% 1.79% 4.55% 12.30% 22/04/57 14/07/53    
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond Fund) 1.03% 5.51% 14.65% 13.07% 12.14% 22/04/57 14/07/53    
3.69% -1.81% -8.47% -13.04% -3.35% 23/04/57 07/02/54
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 3.15% -2.15% -9.44% -14.83% -4.71% 23/04/57 07/02/54    
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินไทยบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 1.37% 1.68% 1.67% -7.93% 0.41% 23/04/57 07/02/54    
1.11% 6.71% 16.90% N/A -17.16% 21/04/57 01/06/54
ดัชนี S&P500 (สกุลดอลล่าร์สหรัฐ) 1.94% 7.74% 20.85% N/A 42.98% 21/04/57 01/06/54    
ดัชนี S&P500 (สกุลเงินบาท) 0.34% 12.13% 36.62% N/A 52.64% 21/04/57 01/06/54    
1.43% 1.66% 1.30% N/A 15.80% 22/04/57 08/08/54
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 2.75% 1.36% 1.79% N/A 0.96% 22/04/57 08/08/54    
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 1.03% 5.51% 14.65% N/A 9.20% 22/04/57 08/08/54    
2.23% 9.35% 24.04% N/A 28.80% 22/04/57 06/02/56
ดัชนี S&P500 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 1.88% 7.73% 20.29% N/A 24.37% 22/04/57 06/02/56    
ดัชนี S&P500 สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 0.18% 12.14% 35.49% N/A 35.20% 22/04/57 06/02/56    
กองทุน ETF
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
7.35% -1.84% 0.36% -10.55% 44.83% 23/04/57 01/08/51
ดัชนี SET Energy & Utilities Sector Index 5.32% -3.76% -2.05% -16.53% 21.01% 23/04/57 01/08/51