กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

กองทุนตราสารตลาดเงิน, ตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
1.99% 2.10% 2.20% 2.60% 2.38% 18/04/57 29/03/45
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.96% 1.05% 1.12% 1.25% 1.32% 18/04/57 29/03/45    
2.06% 2.15% 2.23% 2.54% 6.20% 18/04/57 15/05/40
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 1.43% 1.51% 1.57% 1.75% 3.68% 18/04/57 15/05/40    
2.53% 2.69% 2.67% 2.89% 2.48% 18/04/57 03/02/53
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 2.67% 3.01% 3.02% 3.33% 2.95% 18/04/57 03/02/53    
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
2.62% 3.05% 2.73% 2.96% 4.02% 18/04/57 15/09/42
TBMA corporate bond index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 6.49% 6.07% 4.30% 4.76% N/A 18/04/57 02/07/44    
เกณฑ์มาตรฐาน 3 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 1.92% 2.07% 2.20% 2.46% 2.74% 18/04/57 15/09/42    
3.48% 3.89% 3.35% 3.38% 3.01% 18/04/57 01/04/53
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 3.87% 4.56% 3.95% 3.88% 3.58% 18/04/57 01/04/53    
กองทุนหุ้น
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
9.29% -3.87% -1.04% 34.09% 229.35% 18/04/57 09/09/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 09/09/47    
9.58% -4.05% -1.83% 37.16% 693.39% 18/04/57 29/03/44
ดัชนี SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 8.28% -5.64% -5.12% 24.08% 377.08% 18/04/57 29/03/44    
9.63% -3.91% -1.56% 38.23% 216.79% 18/04/57 24/06/47
ดัชนี SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 8.28% -5.64% -5.12% 24.08% 120.14% 18/04/57 24/06/47    
กองทุนรวมผสม
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
2.09% 0.80% 2.30% N/A 9.36% 18/04/57 10/04/55
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 2.20% 1.12% 1.96% N/A 10.11% 18/04/57 10/04/55    
3.47% -0.13% 1.40% N/A 11.26% 18/04/57 10/04/55
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 3.44% 0.25% 0.22% N/A 12.24% 18/04/57 10/04/55    
6.00% -2.12% -0.28% N/A 16.07% 18/04/57 10/04/55
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 5.02% -1.84% -2.59% N/A 13.96% 18/04/57 10/04/55    
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
1.76% 1.83% 1.86% 2.18% 2.27% 18/04/57 14/11/46
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.46% 1.52% 1.57% 1.75% 1.81% 18/04/57 14/11/46    
9.44% -4.32% -2.45% 34.23% 249.44% 18/04/57 14/11/46
ดัชนี SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.28% -5.64% -5.12% 24.08% 141.16% 18/04/57 14/11/46    
1.05% 1.03% 0.51% 13.77% 16.24% 17/04/57 07/02/54
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond RMF) 2.96% 1.54% 1.76% 6.42% 8.38% 17/04/57 07/02/54    
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond RMF) 0.86% 5.19% 13.68% 13.55% 13.29% 17/04/57 07/02/54    
9.17% -4.07% -1.50% 31.88% 205.36% 18/04/57 02/12/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 02/12/47    
4.40% -1.17% -5.65% -10.83% -3.29% 18/04/57 07/02/54
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 07/02/54    
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินไทยบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 07/02/54    
3.34% 3.65% 3.20% 3.38% 3.09% 18/04/57 22/09/53
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 3.87% 4.56% 3.95% 3.88% 3.58% 18/04/57 22/09/53    
1.31% 8.83% 22.64% N/A 26.02% 17/04/57 06/02/56
ดัชนี S&P500 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.03% 7.60% 20.16% N/A 23.39% 17/04/57 06/02/56    
ดัชนี S&P500 สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -1.04% 11.46% 34.24% N/A 33.54% 17/04/57 06/02/56    
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
9.20% -4.07% -1.53% 31.88% 217.28% 18/04/57 11/11/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 11/11/47    
6.59% -2.40% -0.01% 24.67% 151.00% 18/04/57 11/11/47
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) -85.25% -86.87% -86.62% -82.02% -64.67% 18/04/57 11/11/47    
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
1.77% 0.91% 3.72% -9.03% 82.07% 17/04/57 02/12/48
ดัชนีราคาทองคำในตลาด New York (สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ) 4.25% -1.90% -5.91% -10.87% 157.03% 17/04/57 02/12/48    
ดัชนีราคาทองคำในตลาดทองคำแท่งประเทศไทย (สกุลเงินบาท) 2.33% 2.06% 4.21% -6.38% 101.02% 17/04/57 02/12/48    
8.63% 9.09% 34.21% -5.28% 8.50% 17/04/57 13/05/53
ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index (สกุลดอลล่าร์สหรัฐ) 11.15% 5.96% 22.18% -6.98% 12.53% 17/04/57 13/05/53    
ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index (สกุลเงินบาท) 8.87% 9.76% 36.49% -0.74% 12.05% 17/04/57 13/05/53    
-0.97% 10.11% 29.81% 37.40% 5.03% 17/04/57 09/08/50
ดัชนี MSCI World (สกุลเงินบาท) -1.50% 9.39% 29.81% 34.08% 0.00% 17/04/57 09/08/50    
ดัชนี MSCI World (สกุลเงินยูโร) -1.07% 3.94% 10.79% 31.15% 4.91% 17/04/57 09/08/50    
2.59% 0.81% 15.13% -5.71% -3.53% 17/04/57 09/08/50
ดัชนี MSCI Emerging Markets (สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ) 3.55% -2.39% 0.81% -14.28% -7.70% 17/04/57 09/08/50    
ดัชนี MSCI Emerging Markets (สกุลเงินบาท) 1.43% 1.11% 12.62% -8.54% -12.40% 17/04/57 09/08/50    
-4.64% -7.60% -3.32% -30.92% -66.41% 18/04/57 28/09/50
ดัชนี FTSE/Xinhua China A50 (สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง) -0.49% -8.50% -14.43% -29.04% -61.29% 18/04/57 28/09/50    
ดัชนี FTSE/Xinhua China A50 (สกุลเงินบาท) -2.40% -5.17% -4.13% -23.90% -63.61% 18/04/57 28/09/50    
1.28% 1.37% 1.25% 17.18% 26.97% 17/04/57 14/07/53
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond Fund) 2.96% 1.54% 1.76% 6.42% 12.54% 17/04/57 14/07/53    
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Global Bond Fund) 0.86% 5.19% 13.68% 13.55% 11.88% 17/04/57 14/07/53    
4.45% -1.23% -5.92% -10.68% -2.36% 18/04/57 07/02/54
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 07/02/54    
ดัชนี London Gold Market Fixing Ltd AM Fix Price ในค่าเงินไทยบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 18/04/57 07/02/54    
2.89% 8.66% 9.43% N/A -17.04% 16/04/57 01/06/54
ดัชนี S&P500 (สกุลดอลล่าร์สหรัฐ) 0.89% 8.32% 17.37% N/A 41.86% 16/04/57 01/06/54    
ดัชนี S&P500 (สกุลเงินบาท) -1.26% 11.46% 30.18% N/A 50.77% 16/04/57 01/06/54    
1.27% 1.42% 1.46% N/A 16.00% 17/04/57 08/08/54
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 2.96% 1.54% 1.76% N/A 1.18% 17/04/57 08/08/54    
ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 0.86% 5.19% 13.68% N/A 8.95% 17/04/57 08/08/54    
1.39% 9.22% 23.94% N/A 27.77% 17/04/57 06/02/56
ดัชนี S&P500 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 1.03% 7.60% 20.16% N/A 23.39% 17/04/57 06/02/56    
ดัชนี S&P500 สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) -1.04% 11.46% 34.24% N/A 33.54% 17/04/57 06/02/56    
กองทุน ETF
กองทุน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
วันที่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
7.34% -3.15% -0.36% -10.47% 43.79% 18/04/57 01/08/51
ดัชนี SET Energy & Utilities Sector Index 5.28% -5.08% -2.78% -16.46% 20.11% 18/04/57 01/08/51